کلا س استاد تقی شجاعی شنبه 95/11/16 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم وهاب زاده از شنبه 95/11/16 الی  جمعه 95/11/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد میرزائی نژاد یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم طاهری درس وصیت نامه چهارشنبه مورخ 95/12/04 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حبیب احمدی  شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد.

 

 

 

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی دوشنبه 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی سه شنبه 95/11/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد تاری وردی پنجشنبه 95/11/21 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علی عسگری 95/11/20  چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ظرافت 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم لشگری 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم باباشاه 95/11/23 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کرمی مقدم درس قرآن روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جمشیدی چهارشنبه 95/11/27 تشکیل نمی گردد.جبرانی بعدا اعلام می گردد.

 

کلاس استاد تقی شجاعی 95/11/24 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خطیب سمنانی 95/11/26 سه شنبه  و  95/11/27چهارشنبه  ( دکتری)  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی  دوشنبه مورخ 95/11/25   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم رفیعی پارسا 95/11/28 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم رنجبر شمس 95/11/26 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد محمودی 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد وحید محمد زاده 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  مهدی خسرویانی 95/11/26 سه شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام  بعد ظهر از 13 به بعد  مورخ  95/12/03 سه شنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام95/12/08 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد وهاب زاده درس مالیه عمومی و خط مشی پنجشنبه مورخ 95/12/05  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 201 برگزار می گردد...... و جبرانی بعدی درس بودجه  پنجشنبه مورخ 95/12/05 از ساعت 15/55الی 13.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

@@@@@@@@

دانشجویان کلاس استاد خانم ظرافت توجه فرمایید..........کتاب زبان تخصصی حسابداری فقط از انتشارات دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی تهیه شود باعنوان((((((accounting terminolog)))

 

کلاس استاد تقیان درس اندیشه1   شنبه مورخ 95/11/30  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی درس صنعتی 3 شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل  نمی گردد.

 

کلاس استاد عقبایی درس روش تحقیق  شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیل نیا کتابی چهارشنبه  مورخ 95/12/04و پنجشنبه  مورخ  95/12/05  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خباز بهشتی یکشنبه مورخ 95/12/01و دوشنبه مورخ 95/12/02 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمدرضا میرزاده  دوشنبه مورخ 95/12/02  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حسین افشار چهارشنبه 95/12/04    درس تاریخ تحلیلی   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عبداله موسی زاده 95/12/05 پنجشنبه  تشکیل نمی کردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی 95/12/02 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@
@@@@@@

دانشجویان گرامی توجه فرمایید

بدلیل برگزاری آزمون دکتری ازساعت 14 روز   پنجشنبه 95/12/05  ...و روزجمعه 95/12/06 کلیه ی کلاسهای آموزشی  دانشکده اقتصاد وحسابداری تهران مرکزی  تعطیل می باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================