مجلات دانشکده

 

پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی

پژوهشنامه حسابداری مالی وحسابرسی

مدیر مسئول: دکتر فرزانه حیدرپور

سردبیر: دکتر رضوان حجازی

مدیر داخلی: دکتر امیررضا کیقبادی

فصلنامه علوم اقتصادی

فصلنامه علوم اقتصادی

 مدیر مسئول: دکتر نعمت فلیحی

سردبیر: دکتر جمشیدپژویان

مدیر داخلی: دکتر بیژن باصری