برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های اقتصاد و حسابداری(نیمسال اول 95-96)

لیست دانشجویانی که بهمن ماه سال 95 دفاع دارند:

فاطمه زینالی 95/11/24 8
پرستو کارگر جدی 95/11/24 16
مسلم رضا پور 95/11/25 11:30
آذین امامی 95/11/26 8
سهیل رنجبر 95/11/26 9
ایمان شهریاری 95/11/26 10
راضیه رضایی 95/11/26 11:30
آرش محمد زاده 95/11/26 12:30
سیده رضوان هاشمی 95/11/26 13
عباس اقیانی 95/11/26 14
عطیه شهبازی 95/11/26 15:30
می گل امیری 95/11/26 15:30
سمیرا حجاب 95/11/26 16
احمد گودرز 95/11/26 17
کمال مومیوند 95/11/26 18