برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های اقتصاد و حسابداری(نیمسال اول 95-96)

ردیف تاریخ دفاع زمان دفاع گروه
1 95/08/18 12 اقتصاد
2 95/08/19 12 اقتصاد
3 95/09/24 12 اقتصاد
4 95/9/30 13 اقتصاد
5 95/9/30 13 اقتصاد
6 95/10/9 12 اقتصاد
7 95/10/9 11 اقتصاد
8 95/10/7 12 اقتصاد
9 95/10/7 16:30 اقتصاد
10 95/10/9 12:30 اقتصاد
11 95/10/9 15 اقتصاد
12 95/10/14 16 اقتصاد