اخبار و رویدادها - آرشیو

سخنرانی آقای دکتر علی اسماعیل زاده ریاست محترم دانشکده بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها

بکار گیری ابزارهای نوین حسابداری مدیریت ، نظریه مدیریت بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی مبنای فعالیت و بودجه بندی بر شرکتها و سازمانها

ادامه مطلب