معاون دانشکده

نام و نام خانوادگی : امیر رضا کیقبادی

رشته و مقطع : دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

مرتبه علمی : استادیار

   

آدرس پست الکترونیک:

a.keyghobadi@iauctb.ac.ir

a.keyghobadi@hotmail.com

 
دانلود رزومه