تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده اقتصاد و حسابداری 

در سال های 63 و 64 گروه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت هرکدام به طور مستقل تشکیل شدند . در سال 1369 گروه های سه گانۀ  اقتصاد، مدیریت و حسابداری در  یک ساختمان متمرکز شد و عنوان دانشکده یافت . در سال 1370 دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری به دو دانشکدۀ مجزا   تحت عناوین دانشکدۀ مدیریت مشتمل بر دو گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی و دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری شامل گروه های اقتصاد و حسابداری تفکیک گردید . بنابراین دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری در سال 1370 تشکیل شد .