تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده اقتصاد و حسابداری 

در سال های 63 و 64 گروه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت هرکدام به طور مستقل تشکیل شدند . در سال 1369 گروه های سه گانۀ  اقتصاد، مدیریت و حسابداری در  یک ساختمان متمرکز شد و عنوان دانشکده یافت . در سال 1370 دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری به دو دانشکدۀ مجزا   تحت عناوین دانشکدۀ مدیریت مشتمل بر دو گروه مدیریت بازرگانی و صنعتی و دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری شامل گروه های اقتصاد و حسابداری تفکیک گردید . بنابراین دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری در سال 1370 تشکیل شد و درحال حاضر در خیابان انقلاب اسلامی مقابل پیچ شمیران  قرار دارد .

 

دانشکده اقتصادو حسابداری دارای 2 ساختمان اداری می باشد :

 

ساختمان شماره 1 (مستقر در ساختمان اصلی دانشکده ) ، ساختمان شماره 2 (مستقر در حیاط دانشکده ) می باشد.

 

آدرس دانشکده :

خیابان انقلاب -  پیچ شمیران - نبش ساختمان تنکابن - دانشکده اقتصاد و حسابداری