روسا و معاونین پیشین دانشکده

 روسای دانشکده از آغاز تا کنون :

 1- آقای دکتر محمدعلی خطیب سمنانی

 2- آقای دکتر محمد مهدی فیروزکوهی

 3-  آقای دکتر سید سجاد علم الهدی

 4- آقای دکتر نعمت فلیحی

 5- آقای دکتر عباسعلی ابونوری

 6-  سرکار خانم دکتر منصوره علیقلی

 7- آقای دکتر علی اسماعیل زاده

 

معاونین دانشکده از آغاز تا کنون :

 1-آقای دکتر نعمت اله عدالت

 2- آقای  فرهاد خسرویان عرب

 3- سرکار خانم مینا معینی

 4- آقای دکتر غلامرضا عباسی

 5- سرکار خانم دکتر زهرا پورزمانی

 6- آقای دکتر امیررضا کیقبادی