رشته گرایشها

                                                            رشته گرایشهای دانشکده اقتصاد و حسابداری

گرایش های رشته حسابداری :

کارشناسی ناپیوسته  :

 • علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی :

 • حسابداری

 • حسابداری-حسابرسی

 • حسابداری-دولتی

 • حسابداری -مالیاتی

کارشناسی ارشد :

 • حسابداری

دکتری تخصصی :

 • حسابداری 

 

گرایش های رشته اقتصاد :

کارشناسی :

 • علوم اقتصادی -اقتصاد بازرگانی

 • علوم اقتصادی-اقتصاد پول و بانکداری

 • علوم اقتصادی- اقتصاد حمل ونقل

 • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

 • علوم اقتصادی- اقتصاد کشاورزی

 • علوم اقتصادی - اقتصاد صنعتی

کارشناسی ارشد :

 • علوم اقتصادی

 • اقتصاد انرژی

 • برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتری تخصصی :

 • علوم اقتصادی