رشته گرایشها

                                                            رشته گرایشهای دانشکده اقتصاد و حسابداری

گرایش های رشته حسابداری :

کارشناسی ناپیوسته  :

 • علمی کاربردی حسابداری

کارشناسی :

 • حسابداری
 • حسابداری-حسابرسی
 • حسابداری-دولتی
 • حسابداری -مالیاتی

کارشناسی ارشد :

 • حسابداری

دکتری تخصصی :

 • حسابداری 

 

گرایش های رشته اقتصاد :

کارشناسی :

 • علوم اقتصادی -اقتصاد بازرگانی
 • علوم اقتصادی-اقتصاد پول و بانکداری
 • علوم اقتصادی- اقتصاد حمل ونقل
 • علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
 • علوم اقتصادی- اقتصاد کشاورزی
 • علوم اقتصادی - اقتصاد صنعتی

کارشناسی ارشد :

 • علوم اقتصادی
 • اقتصاد انرژی
 • برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

دکتری تخصصی :

 • علوم اقتصادی