گروه های آموزشی

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات  گروه  اقتصاد   (نیمسال اول 95-94)

لیست اقتصاد1

لیست اقتصاد2

لیست اقتصاد 3

لیست اقتصاد 4

 

کارشناسی ارشد : اقتصاد

لیست اقتصاد ارشد

 

دکتری تخصصی : علوم اقتصادی

لیست دروس ارائه شده دکتری علوم اقصادی

 

 

برنامه آموزشی و تاریخ امتحانات  گروه حسابداری (نیمسال اول 95-94 )

لیست اول

لیست دوم

لیست سوم

لیست چهارم

 

 

حسابداری:برنامه امتحانی رشته حسابداری تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی تحصیلات تکمیلی حسابداری