تابلوی اعلانات

کلاس  استاد محمد امیدی درس اصول 2 شنبه مورخ 96/11/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم رفعت میلانی درس برنامه ریزی توسعه  سه شنبه مورخ 96/11/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم باتمانی  درس مالیه عمومی شنبه مورخ 96/11/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الهه صفایی  درس اصول 1 واصول 2جمعه مورخ 96/11/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم عاطفه خسروی شنبه مورخ 96/11/28 و دوشنبه مورخ 96/11/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اوصالی دوشنبه مورخ 96/11/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد نصابیان درس اقتصاد تولید از ساعت 15.55الی 13.30 پنجشنبه مورخ 96/11/26 تشکیل نمی گردد .جبرانی آن دوشنبه مورخ 96/12/14 از ساعت 18.20الی 15.55در کلاس 602 تشکیل می گردد.

کلاس استاد نصابیان سه شنبه مورخ 96/12/08 تشکیل نمی گردد .جبرانی آن درس سیاستهای کشاورزی ارشد دوشنبه مورخ 96/12/14 از ساعت 12.20الی 9.55در کلاس 602 تشکیل می گرددو درس سیاستهای کشاورزی دکتری از ساعت 18.20الی 15.55در کلاس 602 تشکیل می گردد.

کلاس استاد مصطفی حاجی امیری درس تاریخ تحلیلی چهارشنبه مورخ 96/11/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم فراهانی آزاد پنجشنبه مورخ 96/11/26و جمعه مورخ 96/11/27  تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آهنگری درس حسابرسی 1 پنجشنبه مورخ 96/12/03 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مسعود یزدانی مقدم درس صنعتی 2 شنبه مورخ 96/11/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی رضایی درس حسابرسی 2 جمعه مورخ 96/12/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد طاهری درس وصیت نامه چهارشنبه مورخ 96/12/02 تشکیل نمی گردد و ارائه گزارشهای 2 اسفند به تاریخ 9 اسفند منتقل می گردد.

کلاس استاد اخوان دوشنبه مورخ 96/11/30تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بیداری پنجشنبه  مورخ  96/12/03  تشکیل نمی گردد.

@@توجه توجه  اصلاحیه :  کلاس استاد میکائیل افشاری پنجشنبه مورخ 96/12/03 تشکیل می گردد.@@

کلاس استادآقای داود کرمانی شنبه مورخ 96/12/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم هاشمی پور نصری شنبه مورخ 96/12/05 و چهارشنبه مورخ 96/12/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای مهربانی درس میانه 2 جمعه مورخ 96/12/04تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم حسین زاده  درس مبانی وکاربرد کامپیوتر جمعه مورخ 96/12/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم لشگری چهارشنبه مورخ 96/12/09 و پنجشنبه مورخ 96/12/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رضا محمدی درس صنعتی 1 پنجشنبه مورخ 96/12/03 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم فراهانی آزاد پنجشنبه مورخ 96/12/03و جمعه مورخ 96/12/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد باجلان پنجشنبه مورخ 96/12/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم دشتبان شنبه مورخ 96/12/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سودبخش دوشنبه مورخ 96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم دشتبان یکشنبه مورخ 96/12/06 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد ذوالقدر یکشنبه مورخ 96/12/06 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد فرهاد عزیزی  دوشنبه مورخ  96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد فرمند دوشنبه مورخ 96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد نیکوکلام دوشنبه مورخ 96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد جعفری افتخار دوشنبه مورخ 96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بهاروند دوشنبه مورخ 96/12/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رضا جوادیان سه شنبه مورخ 96/12/08 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صادقی تبار چهارشنبه مورخ 96/12/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مریم رضایی سه شنبه مورخ 96/12/15 فقط از ساعت 16.40الی 13.30 تشکیل نمی گردد.کلاس صبح دایر می باشد.

کلاس استاد داود حسنی چهارشنبه مورخ 96/12/09  تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد کرباسی یزدی پنجشنبه 96/12/17 و جمعه 96/12/18  و چهارشنبه 96/12/23  تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد جهانشاد درس مباحث جاری در حسابرسی (کارشناسی) پنجشنبه مورخ 96/12/10 از ساعت 12.20الی 10.50تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بیداری پنجشنبه مورخ 96/12/10 و پنجشنبه مورخ 96/12/17 تشکیل نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد .

کلاس استاد نوذرپور درس  حسابداری مالیاتی جمعه مورخ 96/12/18 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد نعیمی چهارشنبه مورخ 96/12/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شکوفا کبیری یکشنبه مورخ 96/12/13 , دوشنبه مورخ 96/12/14 و سه شنبه مورخ 96/12/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد ملکیان سه شنبه مورخ 96/12/15 و چهارشنبه مورخ 96/12/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد مهدی پناهی درس صنعتی 3 یکشنبه مورخ 96/12/20 از ساعت 16.40الی 14 در کلاس 201 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مجید تاجیک درس میانه 2  یکشنبه مورخ 96/12/20 از ساعت 20الی 16.50 درکلاس 202و درس پیشرفته 2 از ساعت 16.30الی 13.40در کلاس  608 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مجدعاملی درس روشهای مقداری  دوشنبه مورخ 96/12/14 از ساعت16.40الی 13.30در کلاس 602 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس پژوهش عملیاتی سه شنبه مورخ 96/12/15 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 609 تشکیل می گرددو  درس اصول بازاریابی  از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 609 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس اصول و سازمان مدیریت چهارشنبه مورخ 96/12/16 از ساعت 15.55الی 13.30در کلاس 109 تشکیل می گردد.

کلاس استاد تاری وردی سه شنبه مورخ 96/12/15 و چهارشنبه مورخ 96/12/16 و پنجشنبه مورخ 96/12/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مریم رضایی  سه شنبه مورخ 96/12/15  از ساعت 16.40الی 13.30تشکیل نمی گردد ..جبرانی آن چهارشنبه مورخ 96/12/16 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 603 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم سجادی فر دوشنبه مورخ 96/12/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الهه صفایی درس اصول حسابداری 1 جمعه مورخ 96/12/18  ساعت 1040الی 7.30, استثنائا از ساعت 18.30الی 15 در کلاس 307 تشکیل می گردد.

کلاس استاد مومنی وصالیان سه شنبه مورخ 96/12/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد دامن کشیده چهارشنبه مورخ 96/12/16 تشکیل نمی گرددجبرانی آن درس اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 یکشنبه مورخ 96/12/20از ساعت 9.55الی 8.25 در کلاس 504و درس اقتصاد خرد پیشرفته از ساعت 12.20الی 9.55در کلاس 504 و درس اقتصاد خرد پیشرفته 1 از ساعت 15الی 13/30در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس استاد معدنچی پنجشنبه مورخ 96/12/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهدی کرمی پنجشنبه مورخ 96/12/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اکبر زارعی درس پول وارز شنبه مورخ 96/12/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد یگانگی درس مدیریت تولید شنبه 97/01/18 تشکیل نمی گردد جبرانی آن جمعه مورخ 97/01/24 از ساعت 12.20الی 9.55 و 15.55الی 13.30در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد باقری خوزانی  درس قرآن یکشنبه مورخ 96/12/20تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مریم حسینی بلوکایی یکشنبه مورخ 96/12/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد پرهیزکار یکشنبه مورخ 96/12/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد جنتی یکشنبه مورخ 96/12/20تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم کوزه گر شنبه مورخ 97/01/18 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد منیر رضایی یکشنبه مورخ 97/01/26 و دوشنبه 97/01/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خسرویان عرب چهارشنبه مورخ 97/01/22 و پنجشنبه مورخ 97/01/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بابک اسماعیلی سه شنبه مورخ 97/01/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مریم رضایی یکشنبه مورخ 97/01/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم ربانی چهارشنبه مورخ 97/01/22تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد شکوفا کبیری درس آمارو کاربرد آن در مدیریت دوشنبه مورخ 97/01/27 از ساعت 10الی 8 و 12الی 10 و 15الی 13 در کلاس  603 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم اخوان یکشنبه مورخ 97/01/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اسدی رکابدار پنجشنبه مورخ 97/01/23 و جمعه مورخ 97/01/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد مهدی کرمی  درس حسابرسی سیستم های کامپیوتری  حسابداری یکشنبه مورخ 97/01/26 ازساعت 20الی 18 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مجید تاجیک درس پیشرفته 2 سه شنبه مورخ 97/01/28 از ساعت 20الی 18.30و 18.20الی 15.55 در کلاس 201 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سیدمرتضی صالحیان امیری جمعه مورخ 97/01/31 تشکیل نمی گردد جبرانی آن سه شنبه مورخ 97/01/28درس اصول حسابداری 1 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 204 تشکیل می گرددو درس تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از ساعت 17.35الی 15.55  نیزدر کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم الهه صفایی درس اصول حسابداری 1  جمعه مورخ 97/01/31 بجای ساعت 10.40الی 7.30 استثنائا  از ساعت 18.20الی 15.10 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بابک اسماعیلی یکشنبه مورخ 97/01/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مرجان مدنی شنبه مورخ 97/02/01 از ساعت 20.30الی 18.30 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس استاد میثم جعفرزاده ورزی دوشنبه مورخ 97/01/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد تورک درس حقوق و مقررات مدنی  چهارشنبه مورخ 97/01/29از ساعت 19.15الی 16.50 در کلاس 603 تشکیل می گردد.

توجه : (کلاس جبرانی استاد  تورک کنسل می باشد)

کلاس جبرانی استاد خانم مریم رضایی درس اصول 3 پنجشنبه مورخ 97/01/30 از ساعت 18.20الی 15.10 در کلاس در کلاس 309 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم فاطمه رضوی درس اصول 2 جمعه مورخ 97/01/31 از ساعت 16.40الی 13.30و 12.20الی 9.10  در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم سامی کرمانی یکشنبه مورخ 97/02/02 دوشنبه مورخ 97/02/03 و سه شنبه مورخ 97/02/04 تشکیل نمی گردد ..جبرانی آن پنجشنبه مورخ 97/02/13از ساعت 20الی 17.35و 17.35الی 15.10در کلاس 106 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی جمعه مورخ 97/02/14 از ساعت 15.55الی 13.30و 12.20الی 9.55 در کلاس 105 تشکیل می گردد و جبرانی بعدی شنبه مورخ 97/02/15 از ساعت 15.55الی 13.30و 12.20الی 9.55 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بهزاد مشهدی سه شنبه مورخ 97/01/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد عقبایی پنجشنبه مورخ 97/01/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الهام تاجیک پنجشنبه مورخ 97/01/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم عاطفه خسروی درس اقتصاد خرد شنبه مورخ  97/02/08 از ساعت 15.25الی 13 در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم ادیبی فر  درس زبان تخصصی 2 شنبه مورخ 97/02/08  از ساعت 18.20الی 16.50در کلاس 405 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس مدیریت مالی شنبه مورخ 97/02/15 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 405 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس مدیریت مالی جمعه مورخ 97/02/21 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 101 تشکیل می گردد.

(قابل توجه دانشجویان استاد جزایری درس اقتصاد کلان روز جمعه از ساعت 9.55الی 7.30 )به استحضار می رساند از تاریخ 97/02/07 استاد مربوطه این درس خانم الهام باتمانی می باشد که اولین جبرانی آن  مورخ 97/02/07 از ساعت 18.20الی 13.30 در کلاس 102 تشکیل می گردد. 

کلاس استاد خانم فاطمه خانی زاده یکشنبه مورخ 97/02/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد نگین فرشاد درس ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 دوشنبه مورخ 97/02/10 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 105 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 97/02/11 از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای کریمی پور درس مالیه عمومی و خط مشی شنبه مورخ 97/02/01 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 510تشکیل می گرددو جبرانی بعدی  شنبه مورخ 97/02/08 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 510تشکیل می گردد.

کلاس استاد فاطمه محمدی جمعه مورخ 97/02/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد نعمتی یکشنبه مورخ 97/02/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقامحمد درس حسابداری دولتی جمعه مورخ 97/02/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نیکوکلام  درس اقتصاد کلان یکشنبه مورخ 97/02/09 ازساعت 15.55الی 13.30در کلاس 108 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس اقتصاد کلان یکشنبه مورخ 97/02/16 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 108 تشکیل و جبرانی بعدی درس زبان خارجی 2 یکشنبه مورخ 97/02/16 از ساعت 17.35الی 15.55در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم منیررضایی درس روش تحقیق و ماخذشناسی جمعه مورخ 97/2/14 از ساعت 20الی 17.35و 17.35الی 14 در کلاس 106 تشکیل می گردد...و جبرانی  همان درس جمعه مورخ 97/2/21از ساعت 20الی 17.35و 17.35الی 14 در کلاس 106 تشکیل می گردد.

کلاس استاد فرین حسن زاده سه شنبه 97/02/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمد محمودی درس حسابرسی 1 چهارشنبه مورخ 97/02/05 تشکیل نمی گردد. جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس استاد نیما رحمانی چهارشنبه مورخ 97/2/5 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بدری درس صنعتی 3 جمعه مورخ 97/2/7 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد هدی اسکندر درس تئوری حسابداری 2 مورخ 97/3/2  چهارشنبه  ازساعت 9.55الی 7.30 درکلاس 606 تشکیل می گردد.

کلاس استاد کرباسی درس پژوهش عملیاتی پنجشنبه مورخ 97/2/13 تشکیل نمی گردد جبرانی آن پنجشنبه مورخ 97/2/20  ازساعت 17.35الی 15و جبرانی بعدی 97/2/27 روز پنجشنبه  از ساعت 17.35الی 15 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد حسن عابدی شنبه مورخ 97/02/08 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد مومنی وصالیان درس تئوری اقتصاد اسلامی سه شنبه مورخ 97/2/11از ساعت 20الی17.35 در  کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم رمضانی  درس تاریخ تمدن  یکشنبه مورخ 97/2/9 بجای ساعت 20الی 18.30 از ساعت 15 الی 13.30درهمان کلاس 104 برگزار می گردد.

کلاس استاد پرهیزکار درس اصول بیمه  یکشنبه مورخ 97/2/9 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مجید تاجیک پنجشنبه مورخ 97/2/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده  استاد توانگر  درس  حسابداری مدیریت دوشنبه  مورخ 97/2/17 از ساعت 20الی 15 در کلاس 604 تشکیل می گردد.

کلاس استاد باقری خوزانی درس قرآن یکشنبه مورخ 97/02/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مریم رضایی درس اصول 3 پنجشنبه مورخ 97/2/13 از ساعت 18.20الی 15.10 در کلاس 309 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی  همان درس شنبه مورخ 97/2/15 از ساعت 10.40الی 7.30در کلاس 604 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد هدی اسکندر درس تئوری حسابداری یکشنبه مورخ 97/02/16 از ساعت 16.30الی 14 در کلاس 201 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای فیضی پور  درس امورمالی بین الملل یکشنبه ساعت 15الی 13.30  بجای ساعت 15الی 13.30 استثنائا امروز ازساعت 20الی 16.50  در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سعید محمدی درس اصول 3 پنجشنبه مورخ 97/2/13 تشکیل نمی گردد جبرانی آن پنجشنبه مورخ 97/2/20 از ساعت 18.20الی 15.10در کلاس 308 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی جمعه مورخ 97/2/21 از ساعت 12.20الی 9.10 در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس استاد جنتی یکشنبه مورخ 97/2/9 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم ماه منیرمولایی سه شنبه مورخ 97/2/11 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد نعمتی جمعه مورخ 97/2/14 از ساعت 12.20الی 9.55 و 9.55الی 7.30 در کلاس 309 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مریم ادیب زاده درس حسابرسی 1 یکشنبه مورخ 97/2/16 از ساعت 13.30الی 11.30 در کلاس 603 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس حسابرسی 2 سه شنبه 97/2/18 از ساعت 20الی 17.35 و 17.35الی 15.10 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد انبیائی درس مدیریت تولید جمعه مورخ 97/2/14 از ساعت 18.20الی 15.10و 20الی 18.30 در کلاس 402 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ولی نژاد  دوشنبه مورخ 97/2/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهدی محمدی دوشنبه  97/2/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صادقی سیاح پنجشنبه مورخ 97/2/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد فرهاد عزیزی دوشنبه 97/2/10 تشکیل نمی گردد. جبرانی آن شنبه مورخ 97/2/15 از ساعت 20الی 16.50و 16.40الی 13.30 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس استاد اسماعیل نیاکتابی دوشنبه مورخ 97/2/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد فرخ بوستانی پنجشنبه مورخ 97/2/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس استادعلی عسگری دوشنبه مورخ 97/2/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مومن زاده  چهارشنبه مورخ 97/2/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد خانم رضوی درس اصول حسابداری 2جمعه مورخ 97/2/14 از ساعت 16الی 13.30 در کلاس 309 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد تاری وردی درس تئوری 2 سه شنبه مورخ 97/2/11از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 607 تشکیل می گردد...وجبرانی بعدی درس پیشرفته 2 کارشناسی یکشنبه مورخ 97/2/16 از ساعت  12.20الی 7.30 در کلاس 604 تشکیل می گردد.

کلاس آقای پیمان پناهی نژاد پنجشنبه مورخ 97/2/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد علی رضایی درس حسابرسی 2 روزدوشنبه مورخ 97/2/17ازساعت 20الی 16.50در کلاس 604 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی روز جمعه مورخ 97/2/21از ساعت 18.20الی 15.10 در کلاس 510 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مهدی کرمی درس حسابداری میانه 1 روز یکشنبه مورخ 97/2/16از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خسرویان عرب درس بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی  روز جمعه مورخ 97/2/21از ساعت 10.40الی 9.10 در کلاس 302 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس کلیات قوانین و مقرات مالی دولتی از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس 302 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس حسابداری دولتی تطبیقی از ساعت 15الی 13.30 در کلاس 302 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس حسابرسی دولتی از ساعت 16.40الی 15.10در کلاس 302 تشکیل می گردد.

کلاس استاد حسینی شالمایی شنبه مورخ 97/2/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیما سعادت اختر شنبه مورخ 97/2/22 و دوشنبه مورخ 97/2/24 نمی گردد. جبرانی آن جمعه مورخ 97/2/21  از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 و 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد عاطفه خسروی درس مالیه عمومی شنبه مورخ 97/2/22 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 407 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بیگدلی یکشنبه مورخ 97/2/16 تشکیل نمی گرددجبرانی این درس چهارشنبه مورخ 97/2/19 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 606 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی  استاد پریناز کوزه گر درس دولتی 2 جمعه مورخ 96/2/28 از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 401 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای رادفر  درس مدیریت مالی 2 پنجشنبه مورخ 97/2/20 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد رحمانی خلیلی  یکشنبه مورخ 97/2/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد حسین میرزایی درس ریاضیات برای اقتصاد (ارشد ) سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 19.15الی 17.35 در کلاس 609 تشکیل می گردد..و جبرانی بعدی همان درس چهارشنبه مورخ 97/2/26 از ساعت 19.15الی 17.35 در کلاس 603 تشکیل می گردد.

کلاس استاد مشهدی یکشنبه مورخ 97/2/16 تشکیل نمی گردد. جبرانی آن دوشنبه مورخ 97/2/17 از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 602 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم منوچهرآبادی دوشنبه مورخ 97/2/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم صادقی تبار درس صنعتی 1 شنبه مورخ 97/2/22 از ساعت 15.55الی 13.30در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس استاد نیلی دوشنبه مورخ 97/2/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس  ساعت دوم استاد کرکه آبادی از ساعت 20الی 16.50 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد تبریزی کوهی خیلی  چهارشنبه مورخ 97/2/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد الستی درس   اصول حسابداری 1 سه شنبه مورخ 97/2/11 از ساعت 20الی 16.50در کلاس 202 تشکیل می گردد و جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 97/2/18 از ساعت 20الی 16.50در کلاس 202 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مهدی محمدی پنجشنبه مورخ 97/2/20از ساعت 19.10الی 16 در کلاس 309 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی دوشنبه مورخ 97/2/24 از ساعت 13الی 9.50 در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس استاد نایب درس اقتصاد ایران سه شنبه مورخ 97/2/18و و پنجشنبه مورخ 97/2/20 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن روز جمعه مورخ 97/2/28 از ساعت 13الی 8 در کلاس 605 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیا کتابی درس اقتصاد منابع روز پنجشنبه مورخ 97/2/27 از ساعت 17الی 15 در کلاس 601تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس اقتصاد مدیریت روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 از ساعت 19.30الی 17.30 در کلاس 606 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقاها دوشنبه مورخ 97/2/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد علی رضایی درس حسابرسی 2 دوشنبه مورخ 97/2/24 از ساعت  20الی 16.50 در کلاس 510 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد دشتبان درس اقتصاد کلان جمعه مورخ 97/2/21 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 درکلاس 301 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس مالیه عمومی از ساعت 15الی 13.30در کلاس 301 تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی  جمعه مورخ 97/2/28 درس برنامه ریزی اقتصادی  از ساعت 9.55الی 7.30 , درس اقتصاد ریاضی از ساعت 12.20الی 9.55, و درس مالیه عمومی از ساعت 15الی 13.30 در کلاس 301 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد قمصری پنجشنبه مورخ 97/2/20 از ساعت 18.20الی 16.50و 16.40الی 15.10 در کلاس 104تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم شکوفا کبیری یکشنبه  مورخ 97/3/13 تشکیل نمی گردد.جبرانی آن درس آمار کاربردی دوشنبه مورخ 97/3/7 از ساعت 10الی 8 و 12الی 10 در کلاس 506تشکیل می گردد و جبرانی بعدی  نیز از ساعت 15الی 13 در کلاس 201 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد قلیزاده آذری درس پژوهش عملیاتی  روز شنبه مورخ 97/2/29 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 506 تشکیل می گردد.و ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 608 تشکیل می گردد و جبرانی بعدی همان درس  روز شنبه مورخ 97/2/22 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 201 و ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 608 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس مدیریت تولید روز پنجشنبه مورخ 97/2/27 از ساعت 17.35الی 15.10 و 20الی 17.35  در کلاس 106 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس روش تحقیق مقاله ورساله نویسی پنجشنبه مورخ 97/3/3 از ساعت 13.30الی 12 در کلاس 606تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس مدیریت تولید مورخ 97/2/24 روز دوشنبه از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس استاد محسنی سنگاچین چهارشنبه مورخ 97/2/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد نیما رحمانی درس پول و ارز و بانکداری  جمعه مورخ 97/2/21 از ساعت 12الی 9 درکلاس 105 و جبرانی درس حسابرسی از ساعت 15الی 13 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس  جبرانی استاد خانم معصومه شجاعی درس مالیه عمومی چهارشنبه مورخ 97/2/26 از ساعت 17.35الی 15.10 در کلاس 506 تشکیل می گردد ...و جبرانی بعدی درس مالیه عمومی  چهارشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 17.35الی 15.10در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم وهاب زاده درس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی شنبه مورخ 97/2/22از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خسرویان عرب درس بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی جمعه مورخ 97/2/28 از ساعت 10.40الی 9.10 در کلاس 302 تشکیل می گرددو درس کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس 302و درس بررسی تحلیل  قوانین مقررات مالی از ساعت 15الی 13.30 در کلاس 302و درس بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 302 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ادیب زاده یکشنبه مورخ 97/2/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی ابراهیم عباسی  درس زبان  تخصصی چهارشنبه 97/2/26 از ساعت 20الی 18.30در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد کرباسی درس مدیریت تولید دوشنبه مورخ 97/2/24  از ساعت 20الی 17.35 در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم مارال کتال دوشنبه مورخ 97/2/24 و دوشنبه مورخ 97/2/31 بمدت  دو هفته ی متوالی تشکیل نمی گردد.جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

کلاس  جبرانی استاد خانم نیکوکلام درس زبان 3 یکشنبه مورخ 97/2/23 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 108 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم لطیفی درس زبان عمومی دوشنبه مورخ 97/2/24 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی  7.30 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مجید تاجیک درس پیشرفته 2 روز دوشنبه مورخ 97/2/24 از ساعت 18.20الی 15.55در کلاس 604 و جبرانی بعدی درس حسابرسی دولتی از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 604 تشکیل می گردد.

کلاس استاد نامنی  درس حسابرسی یکشنبه مورخ 97/2/23و سه شنبه مورخ 97/2/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد اخوان درس آمار یکشنبه مورخ 97/2/30از ساعت 12.20الی 9.55در کلاس 405 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی  درس ریاضی کاربردی دوشنبه مورخ 97/2/31از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم اسلامیه درس کامپیوتر سه شنبه مورخ 97/3/1 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 301 تشکیل می گردد.

کلاس استاد محسن اسکندری درس رفتار سازمانی دوشنبه مورخ 97/2/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم سیفی پوردرس پول وبانکداری اسلامی 2 سه شنبه مورخ 97/2/25  از ساعت 9.55الی 7.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیدحسین سجادی فر درس آمار کاربردی  دوشنبه مورخ 97/2/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای علی فدایی پنجشنبه مورخ 97/2/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بهاروند دوشنبه مورخ 97/2/24 و سه شنبه مورخ 97/2/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم محرابیان درس   اقتصاد سنجی سه شنبه مورخ 97/2/25  از ساعت 10.40الی 7.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد نیلی درس حقوق تجارت دوشنبه مورخ 97/3/7 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد رحیمی قاضی کلایه درس مدیریت تولید  روز سه شنبه مورخ 97/3/8 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 302 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مشهدی درس پول وارزو بانکداری سه شنبه مورخ 97/2/25 از ساعت 17.35الی 15.10 در کلاس 307 تشکیل می گردد.

کلاس استاد پروازی مقدم سه شنبه مورخ 97/2/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد یاری فرد درس بررسی موارد کاربردی در حسابرسی  سه شنبه مورخ 97/3/1 از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 606  تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی درس پیشرفته 1 جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 309 و درس پیشرفته 2 از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 309  تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مومن زاده درس اندیشه 2 جمعه مورخ 97/2/28 از ساعت 9الی 7.30و 10.40الی 9.10و درس دانش خانواده از ساعت 12.20الی 10.50در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد بوستانی درس صنعتی 2 جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 301 تشکیل می گردد.

کلاس استاد جلایر چهارشنبه مورخ 97/2/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای نعیمی درس میانه 2 چهارشنبه مورخ 97/2/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بردیا خسروانی  چهارشنبه مورخ 97/2/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد ملکی پور غربی  چهارشنبه مورخ 97/2/26 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد محسنی سنگاچین یکشنبه مورخ 97/2/30 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد نایب درس تاریخ عقاید یکشنبه مورخ 97/2/30 از ساعت 19.30الی 17.35 در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد سلیمی درس اصول 1 جمعه مورخ 97/2/28 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 306 و از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس 406 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم لطیفی درس زبان عمومی چهارشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس  جبرانی استاد خانم  کتال درس زبان خارجی انگلیسی روز جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 در کلاس 101 تشکیل می گردد.

کلاس استاد نعیمی چهارشنبه  مورخ 97/3/2 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن  جمعه مورخ 97/3/11 از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 102 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد نامنی درس حسابرسی 1 چهارشنبه مورخ 97/3/2  از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30  در کلاس 109 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم خانی زاده درس انقلاب اسلامی جمعه مورخ 97/3/4  از ساعت 12.20الی 10.50و 10.40الی 9.10و 9الی 7.30 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم دشتبان یکشنبه مورخ 97/2/30  تشکیل نمی گردد.

کلاس  جبرانی استاد خسروی پور درس مدیریت مالی 1  سه شنبه مورخ 97/3/1 از ساعت 18.20الی 16.50 در کلاس 201 تشکیل می گردد....جبرانی بعدی همان درس چهارشنبه مورخ 97/3/2 از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم سجادی فر درس آمارکاربردی چهارشنبه مورخ 97/3/9 از ساعت  12.20الی 10.50 و 10.40الی 9.10 و 9الی 7.30 در کلاس 510تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی  درس ریاضی کاربردی 1  15 الی 13.30در کلاس 510 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم باتمانی جمعه مورخ 97/3/4 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صالحیان امیری جمعه مورخ 97/3/4 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد کرمی درس میانه 1 پنجشنبه مورخ 97/3/3 از ساعت 13.30الی 11 در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم فاطمه محمدی درس مبانی کامپیوتر سه شنبه مورخ 97/3/22  از ساعت 11الی 8 در سایت دانشکده تشکیل می گردد.

کلاس استاد فروزنده درس قرآن چهارشنبه مورخ 97/3/2 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بجنوردی چهارشنبه مورخ 97/3/2 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 12.20الی 9.55 د رکلاس 406 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد بهاروند درس میانه 1 پنجشنبه مورخ 97/3/3 از ساعت 13.30الی 10.50و 10.40الی 7.30 درکلاس 509تشکیل می گرددو از ساعت 20الی 16.50و 16.40الی 13.30در کلاس 308 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد طالبی درس پژوهش عملیاتی جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30در کلاس 106 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مجد عاملی درس روشهای مقداری دوشنبه مورخ 97/3/7 از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 604 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد اربابی درس کلان 2 جمعه مورخ 97/3/4 از ساعت 12.20الی 8 در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس استاد کرباسی چهارشنبه مورخ 97/3/2 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد مهربانی سه شنبه مورخ 97/3/8از ساعت 20الی 17.35 در کلاس 201 تشکیل می گردد.

کلاس فوق العاده استاد نیما افسری درس میانه 1 چهارشنبه مورخ 97/3/9  از ساعت 12.30الی 11 در کلاس  306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ترکانی پنجشنبه مورخ 97/3/17 تشکیل نمی گردد جبرانی آن پنجشنبه مورخ 97/3/10 از ساعت 17الی 14 در کلاس  204تشکیل می گردد.

کلاس استاد کریمی پور شنبه مورخ 97/3/5 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد محمدیون درس حسابداری  مالیاتی سه شنبه مورخ 97/3/8 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد تقوی درس برنامه ریزی و توسعه یکشنبه مورخ 97/3/6 از ساعت 20الی 17.35 در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم فرشاد درس ریاضی و کاربرد 2  شنبه مورخ 97/3/12 از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خسروی پور درس مدیریت مالی 2 دوشنبه مورخ 97/3/7 از ساعت 13الی 11 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم فاطمه رضوی دوشنبه مورخ 97/3/7 تشکیل نمی گردد جبرانی آن درس اصول 2 جمعه مورخ 97/3/11 از ساعت 16.40الی 13.30 و 12.20الی 9.10 در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس استاد محمد امیدی درس اصول 2 شنبه مورخ 97/3/12و یکشنبه مورخ 97/3/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مارال کتال شنبه مورخ 97/3/12 از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 در کلاس 601 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی یکشنبه مورخ 97/3/13 از ساعت 18.20الی 15.55و 15.55الی 13.30 در کلاس 509 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم عاطفه خسروی درس اقتصاد خرد شنبه مورخ 97/3/12 از ساعت 14الی 12.30 در کلاس 107 تشکیل می گردد. 

کلاس جبرانی استاد بهاروند درس میانه 1  پنجشنبه مورخ    97/3/10از ساعت  20الی 16.50و 16.40الی  13.30در  کلاس 308 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی جمعه مورخ 97/3/11از ساعت 14.30الی 10.50و 10.40الی 7.30 در کلاس 309 تشکیل می گردد.وجبرانی بعدی یکشنبه مورخ 97/3/13 از ساعت 16.40الی 13.30درکلاس 602تشکیل می گردد و 20الی 16.50 در کلاس 508 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد دشتبان درس کلان حسابداری جمعه مورخ 97/3/11از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 301 و درس مالیه عمومی از ساعت 11.30الی 9.55 در کلاس 301 تشکیل می گردد.

کلاس استاد یگانگی سه شنبه مورخ 97/3/8 از ساعت 12.20الی 7.30 تشکیل نمی گردد کلاس بعدازظهر دایراست .

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس نظریه های پولی پیشرفته 1 روز شنبه مورخ 97/3/12از ساعت 16.40الی 15.10در کلاس 504 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس اقتصاد کلان پیشرفته 1  همان تاریخ از ساعت 18.20الی 16.50 در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سعید برزگر جمعه مورخ 97/3/11 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد جمشیدی درس اصول 1 یکشنبه نورخ 97/3/13 برای حل تمرین از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 405 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد کرمی  برای هردوگروه شنبه و پنجشنبه درس حسابداری میانه 1 روز شنبه مورخ 97/3/19 از ساعت 19.15الی 15.55 در کلاس 109 تشکیل می گردد.