تابلوی اعلانات

کلاس استاد سود بخش شنبه مورخ 96/4/31 تشکیل نمی گردد

کلاس استاد موسی زاده شنبه مورخ 96/4/31 تشکیل نمی گردد

کلاس استاد عابدی یکشنبه 96/5/1         تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد معصومه شجاعی 96/5/3 سه شنبه درس کلان تشکیل نمی گردد........جبرانی همین درس 96/5/10 سه شنبه ازساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس 207 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد سودبخش 96/5/2 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاسهای  استاد خانم هاشمی پور  96/5/3 سه شنبه   تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد بیداری 96/5/4 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد سود بخش 96/5/8 یکشنبه درس صنعتی 3 از ساعت 20 الی  15/10 در کلاس 205 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد عبداله مقدم 96/5/7 شنبه درس اصول حسابداری 3 از ساعت 20 الی 16/30 در کلاس 105 برگزار می گردد.

کلاس استاد اسلام زاده 96/5/8 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مجد عاملی 96/5/12 پنجشنبه تشکیل نمی گردد....و همچنین 96/5/19 پنجشنبه نیز تشکیل نمی گردد....و 96/5/18 چهارشنبه تشکیل نمی گردد..

 

کلاس جبرانی استاد مجد عاملی درس پژو هش عملیاتی 96/5/9 دوشنبه از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس302 تشکیل می گردد......وجبرانی بعدی 96/5/10 سه شنبه از ساعت 12/20 الی 7/30 در کلاس 301 برگزار می گردد.....وجبرانی بعدی 96/5/26 پنجشنبه  از ساعت 9/55 الی  7/30 در کلاس 302 برگزار می گردد.

کلاس استادخانم ادیبی فرد 96/5/21 شنبه و ..96/5/22 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم ادیبی فرد 96/5/11 چهارشنبه درس مدیریت مالی 2 از ساعت 9/10 الی  14/30 در کلاس 108 برگزار می گردد....و جبرانی بعدی 96/5/18 چهارشنبه از ساعت 11/35 الی  9/10 در کلاس 108 برگزار می گردد..

کلاس جبرانی استادوحدانی نژاد 96/5/23 دوشنبه از ساعت 15 الی  13/30 درس تحلیل قوانین 1 در کلاس 105 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی  استاد سود بخش 96/5/15 یکشنبه درس حسابداری صنعتی2 ازساعت 20 الی 15/30 در کلاس 301 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد عبداله مقدم 96/5/15 یکشنبه درس اصول حسابداری 3 ازساعت 20الی 16/30 در کلاس 307 برگزار می گردد....وجبرانی بعدی 96/5/16 دوشنبه درس اصول حسابداری 3 از ساعت 20 الی 16/30 درکلاس 305 برگزار می گردد.