پژوهشی

                                 افتخارات دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

اساتید نخبه دانشکده :

 

سال 1387

 • 1- محمد سریر افراز- رضا زیوری – فاطمه فهیمی فر به عنوان دانشجوی نخبه

 • 2- دکتر عباسعلی ابونوری – گروه اقتصاد نظری

 • 3- علیرضا دقیقی اصلی – گروه اقتصاد بازرگانی

 • 4- کامبیز فرقاندوست حقیقی – گروه حسابداری

سال 1388

 • 5- دکتر شهریار نصابیان – گروه اقتصاد نظری

 • 6- دکتر آزیتا جهانشاد – گروه حسابداری 

 • 7- دکتر علی اصغر اسماعیل نیا کتابی – گروه اقتصاد بازرگانی

سال 1389

 • 8- دکتر مرجان دامن کشیده – گروه اقتصاد نظری

 • 9- دکتر نازی محمد زاده – گروه بازرگانی

 • 10- دکتر زهرا پور زمانی- گروه حسابداری

سال 1390

 • 11- دکتر زهرا پور زمانی- گروه حسابداری

 • 12-  دکتر علیرضا دقیقی اصلی – گروه اقتصاد بازرگانی

سال 1391

 • 13-  دکتر فرزانه حیدر پور – گروه حسابداری

 • 14- دکتر قدرت اله امام وردی – گروه اقتصاد بازرگانی

سال 1392

 • 15- دکتر زهرا پور زمانی – گروه حسابداری

 • 16- خانم مرجان مدنی – همکار

سال 1393

 • 17- دکتر آزیتا جهانشاد – گروه حسابداری

 • 18- دکتر عباسعلی ابونوری گروه اقتصاد نظری

 • 19- دکتر علیرضا دقیقی اصلی- گروه اقتصاد بازرگانی