دانش آموختگان برجسته

دانش آموختگان برجسته

 

کسب رتبه اول کشوری

نوزدهمین دوره مسابقات بخش کتبی قرآن و عترت

توسط : خانم مریم کاظمی

دانشجوی : رشته حسابداری

در رشته : احکام خواهران