اخبار و اطلاعیه ها

                                                                              اطلاعیه

 

دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان کارشناسی که عکس در برگه انتخاب  وارد نشده است  ،

لطفاً با همراه داشتن یک قطعه عکس  به دفتر خدمات ماشینی  (واقع در ساختمان شماره 2) در حیاط  دانشکده مراجعه نمایند .

                                                                                                         

دانشجویان کارشناسی  ارشد موظف هستند طبق چارت انتخاب واحد نمایند.

                                                                                                                                          

دانشجویان  ورودی 93 از تاریخ 11/9/93 به دفتر گروه مراجعه  نمایند .

===========================================================