اعضای هیات علمی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

زهرا پورزمانی  

دانشیار

Z-Poorzamani-Account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

مهرداد اله قلی زاده

استادیار

 m-allahgholizadehazari-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

3

 علی روحی 

استادیار

a-rouhi-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

 زهرا  لشگری  

استادیار

 z-lashgari-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

 فرزانه حیدرپور 

دانشیار

 f-heidarpoor-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

 یداله تاری وردی 

استادیار

 y-tariverdi-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

 آزیتا جهانشاد  

دانشیار

 a-jahanshad-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

 افسانه توانگر 

استادیار

  a-tavangar-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

 احمد یعقوب نژاد

دانشیار

 a-yaghoobnezad-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

 امیررضا کیقبادی

استادیار

  a-keyghobadi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

11

 غلامرضا فرساد امان الهی

استادیار 

  g-farsadamanollahi-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

 علی نعمتی  

مربی- دانشجوی دکتری

 a-nemati-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

13

 نگار خسروی پور

استادیار

 n-khosravipour-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

 فرهاد خسرویان عرب 

مربی

  f-khosravian-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

 فرخ بوستانی

مربی

 f-bostani-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

16

 هوشنگ موفقی  

مربی

 h-movafaghi-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

17

 عبدالکریم مستوفی زاده 

مربی

  a-mostofizadeh-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

18

 آیت اله علیزاده بلوچه

مربی

  a-Alizadeh-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

19

 محمود ملکی پور غربی 

مربی

M-MalekipourQarbi-Account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

20

 مریم رضایی  

مربی

  m-rezaei-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

21

 صدیقه صادقی تبار   

مربی

 S-Sadeghitabar-Account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

22

 معصومه علوی 

مربی

   m-alavi-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html