اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

عناوین و تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد

عناوین و تعداد واحدهای درسی دوره دکتری

دانشجویان موظف به رعایت پیش نیاز می باشند.

دانشجویان عزیز درسهای جبرانی و دروس معادلسازی شده را کنترل نمایند که در زمان فارغ التحصیلی با مشکلی در رابطه با تعداد واحدهای اخذ شده مواجه نشوند.

 حداقل واحد در مقطع کارشناسی 12 و حداکثر آن 20 واحد می باشد.

دانشجویان مشروط حداکثر 14 واحد درسی را انتخاب نمایند.

===========================================

دانشجویانی که معدل انها زیر 12شده ومشروط گردیده اند روز چهار شنبه مورخه 94/11/28 می توانند دروس مازاد بر 14واحد انتخابی را در سامانه خود از ساعت 10-17 حذف نمایند.

===============================================

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند

 تعدادی از کلاسها به علت به حد نصاب نرسیدن ، حذف یا ادغام گردیده است.

لطفا برگ انتخاب واحد جدید خود را پرینت گرفته و درصورت عدم تمایل به دروس ارائه شده در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف آن اقدام نمایند .

بدیهی است بعداز تاریخ مورد نظر هیچگونه عذری پذیرفته نمی شود.

=======================================================================================