اعضای هیات علمی

 خانم بهاره جلایر تنها هیات علمی گروه دروس عمومی از گروه ادبیات می باشند .