درباره گروه

درباره گروه

گروه دروس عمومی با ارائه 9 درس از گروه معارف درس قرائت قرآن کریم با دفتر فرهنگ ستاد ، درس فارسی با گروه ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات و درس زبان خارجی انگلیسی از دانشکده زبانهای خارجی ، برنامه ریزی این درس ها و درخواست اساتید مربوطه با کارشناس گروه می باشد.