اعضای هیات علمی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

علی اصغر اسماعیل نیا کتابی      

استادیار

a-esmaeilnia-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

فرزین  اربابی

استادیار

f-arbabi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html 

3

بیژن باصری

استادیار

b-baseri-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

محمدرضا میرزایی نژاد

استادیار

m-mirzaeenejad-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

هادی محمدی  محمدی

استادیار

h-mohammadimohammadi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

هوشنگ مومنی وصالیان

استادیار

 h-momenivesalian-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

غلامرضا عباسی

استادیار

 g-abbasi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

رویا سیفی پور

استادیار

 roy.seyfipour@iauctb.ac.ir

9

سکینه صفری                         

استادیار

  s-safari-account.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

نازی محمدزاده اصل                

استادیار

 n-mohammadzadehasl-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

11

آزاده محرابیان                        

استادیار

 a-mehrabiyan-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

خشایار سیدشکری                  

استادیار

 

13

سید محمد میرمحمدی            

استادیار

 s-mirmohammadi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

علیرضا دقیقی اصلی            

استادیار

 A-Daghighiasl-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

رضا رحیمی                        

مربی

 r-rahimi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

16

بهزاد مشهدی کردی             

مربی

 b-mashhadikordi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

17

محمد مجد عاملی

مربی

 m-majdameli-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

18

پروین نیکوکلام مظفر          

مربی

 p-nikookalammozafar-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

19

نیلوفر مرادحاصل                

استادیار

 n-moradhasel-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html