گروه اقتصاد نظری و صنعتی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد نظری و صنعتی در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

عباسعلی ابونوری

دانشیار

 

2

علیرضا امینی

دانشیار

3

شهریارنصابیان

دانشیار

 

4

ابراهیم عباسی

استادیار

 

5

علی اکبر خسروی نژاد

استادیار

 

6

رافیک نظریان

استادیار

 

7

منیژه هادی نژاد

استادیار

 

8

غلامرضا گرایی نژاد

استادیار

 

9

نعمت فلیحی  پیربستی

استادیار

 

10

نارسیس امین رشتی

استادیار

 

11

ابوالفضل غیاثوند

استادیار

 

12

محمدعلی خطیب سمنانی 

استادیار

 

13

جواد صلاحی

استادیار

 

14

حسین میرزایی

استادیار

 

15

سعید نایب

استادیار

 

16

علی عسگری

استادیار

 

17

قدرت اله امام وردی

استادیار

 

18

مرجان دامن کشیده

استادیار

 

19

علی باقری

استادیار

 

20

منیژه دشتبان

دکتری- بورسیه

 

21

مهدی حنطه

دکتری- بورسیه

 

22

نصرت اسلامی

مربی

 

23

بهمن صالحی

مربی