گروه اقتصاد نظری و صنعتی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد نظری و صنعتی در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

عباسعلی ابونوری

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-abunoori-eco/fa

2

علیرضا امینی

دانشیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-amini-eco/fa

3

شهریارنصابیان

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-nessabian-eco/fa

4

ابراهیم عباسی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/e-abasi-eco/fa

5

علی اکبر خسروی نژاد

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-khosravinejad-eco/fa

6

رافیک نظریان

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-nazariyan-eco/fa

7

منیژه هادی نژاد

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-hadinegad-eco/fa

8

غلامرضا گرایی نژاد

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/q-geraeinejad-eco/fa

9

نعمت فلیحی  پیربستی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-falihi-eco/fa

10

نارسیس امین رشتی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-aminrashti-eco/fa

11

ابوالفضل غیاثوند

استادیار

faculty.iauctb.ac.ir/a-ghiasvand-eco/fa

12

محمدعلی خطیب سمنانی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-khatibsemnani-eco/fa

13

جواد صلاحی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/j-salahi-eco/fa

14

حسین میرزایی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mirzaie-eco/fa

15

سعید نایب

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-nayeb-eco/fa

16

علی عسگری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-askari-eco/fa

17

قدرت اله امام وردی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/q-emamverdi-eco/fa

18

مرجان دامن کشیده

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-damankeshideh-eco/fa

19

علی باقری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-bageri-eco/fa

20

منیژه دشتبان

دکتری- بورسیه

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-dashtban-eco/fa

21

مهدی حنطه

دکتری- بورسیه

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-hanteh-eco/fa

22

نصرت اسلامی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-eslami-eco/fa

23

بهمن صالحی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-salehi-eco/fa