گروه اقتصاد نظری و صنعتی

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد نظری و صنعتی در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

عباسعلی ابونوری

دانشیار

A-Abunoori-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

2

علیرضا امینی

دانشیار

 a-amini-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

3

شهریارنصابیان

دانشیار

s-nessabian-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

4

ابراهیم عباسی

استادیار

e-abasi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

5

علی اکبر خسروی نژاد

استادیار

a-khosravinejad-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

6

رافیک نظریان

استادیار

r-nazariyan-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

7

منیژه هادی نژاد

استادیار

m-hadinegad-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

8

غلامرضا گرایی نژاد

استادیار

q-geraeinejad-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

9

نعمت فلیحی  پیربستی

استادیار

n-falihi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

10

نارسیس امین رشتی

استادیار

n-aminrashti-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

11

ابوالفضل غیاثوند

استادیار

a-ghiasvand-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

12

محمدعلی خطیب سمنانی 

استادیار

m-khatibsemnani-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

13

جواد صلاحی

استادیار

J-Salahi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

14

حسین میرزایی

استادیار

h-mirzaie-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

15

سعید نایب

استادیار

s-nayeb-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

16

علی عسگری

استادیار

a-askari-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

17

قدرت اله امام وردی

استادیار

q-emamverdi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

18

مرجان دامن کشیده

استادیار

M-Damankeshideh-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

19

علی باقری

استادیار

a-bageri-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

20

منیژه دشتبان

دکتری- بورسیه

m-dashtban-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

21

مهدی حنطه

دکتری- بورسیه

m-hanteh-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

22

نصرت اسلامی

مربی

n-eslami-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

23

بهمن صالحی

مربی

b-salehi-eco.iauctb.ac.ir/faculty/index.html