گروه اقتصاد بازرگانی و حمل ونقل

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

علی اصغر اسماعیل نیا کتابی      

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-esmaeilnia-eco/fa

2

فرزین  اربابی

استادیار

faculty.iauctb.ac.ir/f-arbabi-eco/fa

3

بیژن باصری

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-baseri-eco/fa

4

محمدرضا میرزایی نژاد

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-mirzaeenejad-eco/fa

5

هادی محمدی  محمدی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-mohammadimohammadi-eco/fa

6

هوشنگ مومنی وصالیان

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-momenivesalian-eco/fa

7

غلامرضا عباسی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/g-abbasi-eco/fa

8

رویا سیفی پور

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-saifipoor-eco/fa

9

سکینه صفری                         

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/s-safari-account/fa

10

نازی محمدزاده اصل                

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-mohammadzadehasl-eco/fa

11

آزاده محرابیان                        

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mehrabiyan-eco/fa

12

خشایار سیدشکری                  

استادیار

 

13

سید محمد میرمحمدی            

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-mirmohammadi-eco/fa

14

علیرضا دقیقی اصلی            

استادیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-daghighiasli-eco/fa

15

رضا رحیمی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/r-rahimi-eco/fa

16

بهزاد مشهدی کردی             

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/b-mashhadikordi-eco/fa

17

محمد مجد عاملی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-majdameli-eco/fa

18

پروین نیکوکلام مظفر          

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/p-nikookalammozafar-eco/fa

19

نیلوفر مرادحاصل

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-moradhasel-eco/fa