گروه حسابداری

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1 علی اسماعیل زاده مقری دانشیار  

2

زهرا پورزمانی  

دانشیار

 

3

مهرداد اله قلی زاده

استادیار

 

4

 علی روحی 

استادیار

 

5

 زهرا  لشگری  

استادیار

 

6

 فرزانه حیدرپور 

دانشیار

 

7

 یداله تاری وردی 

استادیار

 

8

 آزیتا جهانشاد  

دانشیار

 

9

 افسانه توانگر 

استادیار

 

10

 احمد یعقوب نژاد

دانشیار

 

11

 امیررضا کیقبادی

استادیار

 

12

 غلامرضا فرساد امان الهی

استادیار

  

13

 علی نعمتی  

مربی- دانشجوی دکتری

 

14

 نگار خسروی پور

استادیار

 

15

 فرهاد خسرویان عرب 

مربی

 

16

 فرخ بوستانی

مربی

 

17

 هوشنگ موفقی  

مربی

 

18

 عبدالکریم مستوفی زاده 

مربی

 

19

 آیت اله علیزاده بلوچه

مربی

 

20

 محمود ملکی پور غربی 

مربی

 

21

 مریم رضایی  

مربی

 

22

 صدیقه صادقی تبار   

مربی

 

23

معصومه علوی

مربی