گروه حسابداری

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی حسابداری  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

صفحه شخصی

1

زهرا پورزمانی  

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-poorzamani-account/fa

2

مهرداد اله قلی زاده

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-allahgholizadehazari-account/fa

3

 علی روحی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-rouhi-account/fa

4

 زهرا  لشگری  

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/z-lashgari-account/fa

5

 فرزانه حیدرپور 

دانشیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-heidarpoor-account/fa

6

 یداله تاری وردی 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/y-tariverdi-account/fa

7

 آزیتا جهانشاد  

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-jahanshad-account/fa

8

 افسانه توانگر 

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-tavangar-account/fa

9

 احمد یعقوب نژاد

دانشیار

 http://faculty.iauctb.ac.ir/a-yaghoobnezad-account/fa

10

 امیررضا کیقبادی

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-keyghobadi-manage/fa

11

 غلامرضا فرساد امان الهی

مربی - دانشجوی دکتری  

  http://faculty.iauctb.ac.ir/g-farsadamanollahi-account/fa

12

 علی نعمتی  

مربی- دانشجوی دکتری

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-nemati-account/fa

13

 نگار خسروی پور

استادیار

http://faculty.iauctb.ac.ir/n-khosravipour-account/fa

14

 فرهاد خسرویان عرب 

مربی

  http://faculty.iauctb.ac.ir/f-khosravian-account/fa

15

 فرخ بوستانی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/f-bostani-account/fa

16

 هوشنگ موفقی  

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/h-movafaghi-account/fa

17

 عبدالکریم مستوفی زاده 

مربی

  http://faculty.iauctb.ac.ir/a-mostofizadeh-account/fa

18

 آیت اله علیزاده بلوچه

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/a-alizadeh-eco/fa

19

 محمود ملکی پور غربی 

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-malekipourqarbi-account/fa

20

 مریم رضایی  

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-rezaei-account/fa

21

 صدیقه صادقی تبار   

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/s-sadeghitabar-account/fa
22

معصومه علوی

مربی

http://faculty.iauctb.ac.ir/m-alavi-account/fa