گروه اقتصاد

                                                              دانشجویان دوره دکتری گروه اقتصاد

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
ابوالفضل سامی علوم اقتصادی abo.samy.eco@iauctb.ac.ir
احمد عربیان مهدی علوم اقتصادی Ahm.ArabianMahdi.eco@iauctb.ac.ir