گروه حسابداری

                                          دانشجویان دوره دکتری گروه حسابداری

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
محسن حسینی الاصل حسابداری Moh.Hosseiniolasl.eco@iauctb.ac.ir
فریدون مرادی حسابداری fer.moradi.eco@iauctb.ac.ir