انجمن های علمی

انجمن های علمی دانشکده

دو انجمن علمی دانشجویی  در دانشکده اقتصاد و حسابداری تاسیس شده است :

 

1- انجمن علمی دانشجویی گروه اقتصاد (شماره مجوز 11668 مورخ 1/9/85)

رئیس انجمن :

پرهام خلیل زاده - دانشجوی کارشناسی اقتصاد

مسئول نشریه انجمن :

حامد موسویان

مسئول کارگاه ها و همایشها : شیما غمام نو

مدیر مسئول نشریه :

دکترعباسعلی ابونوری - عضو هیات علمی گروه اقتصاد

 

2- انجمن علمی دانشجویی گروه حسابداری ( در حال تشکیل  می باشد)