کنفرانس ها و سمینارها

 

برنامه سخنرانی های اساتید محترم گروه اقتصاد نظری،صنعتی،کشاورزی در هفته پژوهش

 

نام استاد                                         عنوان سخنرانی                                           تاریخ ارائه سخنرانی

                                                  

1- مسعود محمد پور               فرایند حسابرسی داخلی و موانع آن                                          20/8/93

2- مریم روحی عزیزی             مهارتهای زندگی                                                                    20/8/93

3- عباسعلی ابونوری               ارتباط برنامه های توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی                      15/9/93